Bouwer: Sabre
Model: Toyota 88C-V
Bouwverslag: Toyota 88C-V